Fondacije otvoreno društvo

Romski program

 

FOD BiH putem Roma programa podržava projekte koji doprinose poboljšavanju uslova života romske nacionalne manjine kroz aktivnosti koje su sami Romi definirali kao bitne za rješavanje njihovih problema. Roma program posebnu pažnju usmjerava na zapošljavanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje Roma, što su ključne potrebe Roma identificirane od strane romskih zajednica.

Osnovne aktivnosti Roma programa su:

  • jačanje kapaciteta romskih nevladinih organizacija što predstavlja dugoročanproces edukacije i ovladavanja vještinama, usmjeren ka osnovnom cilju: izgradnja i rafiniranje romskoga nevladinog sektora kako bi se osposobio za što kompetentnije uključenje u širi proces izgradnje struktura civilnog društva u BiH,
  • zajedničko djelovanje romskih nevladinih organizacija putem tri romska resursna centra koji predstavljaju mjesta gdje se zajednički planiraju aktivnosti romskog nevladinog sektora,
  • stipendiranje romskih učenika putem kojeg se Romi uključuju u obrazovni proces, ruše predrasude o sebi i doprinose razvoju cjelokupnog društva.

 

 

Stipendiranje romskih učenika

Obrazovanje za budućnost

 

Program stipendiranja romskih učenika počeo je 2005/06. školske godine s ciljem da se mladi Romi uključe u obrazovni proces i doprinose razvoju cjelokupnog društva. Ciljevi projekta ostvareni su u kontinuitetu, uz evidentan porast interesa romske manjine za školovanje čime se demantuju predrasude i stereotipi o njihovoj nezainteresovanosti da se uključe u obrazovni sistem. Naime, broj od 69 prijavljenih na konkurs u 2005/06. porastao je na 152 kandidata u školskoj 2009/10. godini, što predstavlja povećanje preko 100 %. Uspješnom realizacijom projekta "S obrazovanjem u budućnost" ostvaren je napredak u obrazovanju mladih Roma u Bosni i Hercegovini, međutim, s obzirom na broj prijava na konkurs za stipendiranje romske manjine, potrebe za ovim oblikom podrške još uvijek su velike.

Projekat se u administrativno-operativnom smislu vodi pod simboličkim nazivom „S obrazovanjem u budućnost", čime se ističe značaj projekta za sadašnjost i budućnost romske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na dosadašnjih pet konkursa, u konkursnom roku, se za stipendiranje prijavilo 610 kandidata. Ukupno su, u dosadašnjem periodu realizacije projekta, uključujući školsku 2009/10. godinu, djeci romske manjine dodijeljene 454 stipendije ili 74 % u odnosu na broj prijavljenih kandidata.

Da je program stipendiranja uspješan dokazuje i činjenica da je uključio i druge donatore tako da je od ukupnog broja stipendija, iz donacije FOD-a BiH stipendirano 387 korisnika (85 %), a od drugih donatora 67 korisnika (15 %).

U odnosu na ukupan broj korisnika stipendija, mlade Romkinje zastupljene su sa 46 %, čime se demantira još jedan stereotip – o nezainteresiranosti Romkinja za školovanjem.

 

Regionalni resursni centri

U Bosni i Hercegovini djeluju tri centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih udruženja, tzv. Regionalni resursni centri. Centri su nastali na ideji o zajedničkom djelovanju više organizacija Roma sa jednog, definiranog geografskog prostora – sa ciljem međusobne razmjene informacija i jačanja povjerenja i saradnje između romskih organizacija, te koordinaranog demokratskog pritiska na strukture vlasti.

Svaki od centara je, zapravo, projekat kojeg implementira (u smislu ugovora o grantu) romska nevladina organizacija „domaćin centra“. Sva udruženja koja su „članice centra“ zajednički kreiraju program i plan aktivnosti centra (dakle aktuelni „projekat centra“). Svaki centar ima voditeljski tim koji čine aktivisti iz više udruženja članica. U centrima sve organizacije ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka, a dužne su poštivati principe samostalnosti, dobrovoljnosti, autonomnosti i transparentnosti. Dobrovoljnost znači da su udruženja slobodna biti članice Centra kao neformalne asocijacije romskih udruženja na jednom području. Nezavisnost podrazumijeva nezavisnost od bilo kakvog mentora koji bi kreirao njihovu politiku (struktura vlasti, donatora ili drugih tijela romskih ili neromskih nevladinih sektora). Jedina odgovornost koju centar ima jeste ona prema svojim članicama i korisnicima iz romskih zajednica, te prema donatoru u smislu realizacije svoga programa rada, odnosno, redovnog narativnog i financijskog izvještavanja. Autonomnost podrazumijeva da članice centra ne gube ništa od sopstvenog integriteta, te da još uvijek mogu samostalno djelovati kada god požele i prema kome god požele – dakle, da mogu da po želji ulazi u partnerske odnose sa drugim strukturama (same članice biraju sa kim će i na kojoj bazi graditi partnerski odnos). Članice imaju uvid u narativne i financijske izvještaje voditeljskog tima Centra.

Prvi centri formirani su 2004. godine u Tuzli i Kaknju i svaki je imao oko osam, devet članica. Na ovaj način, po prvi put su se lideri udruženja Roma na dobrovoljnoj osnovi obavezali da će se sastajati da bi raspravljali o zajedničkim problemima i razmjenjivali iskustva, kreirali modalitete djelovanja po pitanjima od zajedničkog interesa, te zajednički i sistematično nastupati prema strukturama vlasti.

Centar u Tuzli je formiran za područje Tuzlanskog kantona i prva organizacija domaćin bila je „Sa e Roma“ iz Tuzle. Nakon toga na mjestu domaćina smjenjivale su se organizacije „Rom“ Živinice, „Euro Rom“ Tuzla i „Romano drom“ Živinice. Danas, Centar Tuzla broji 18 članica i jedan je od ključnih partnera lokalnih vlasti tuzlanskog kantona na rješavanju problema Roma.

Istovremeno sa formiranjem centra u Tuzli formiran je i Centar u Kaknju koji je pokrivao područja Zeničko-dobojskog, Srednjebosanskog i Sarajevskog kantona. Od 2010. godine Centar pokriva i područje Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centar Kakanj broji oko 30 članica. Do sada su dvije organizacije bile domaćini Centra: „Omladinska romska inicijativa“ Kakanj i sadašnji domaćin „Romalen“ Kakanj.

U 2008. godini organizacije sa područja Republike Srpske prepoznale su korist od postojanja centara, te je na njihov zahtjev formiran i treći Centar koji okuplja romske organizacije sa područja Republike Srpske. Domaćin ovog centra je „Savez NVO Roma RS“ koji okuplja romske organizacije - a na ovaj način su dalje osnažili međusobne veze, saradnju i zajedničko nastupanje.

U proteklom periodu centri su predstavljali mjesta na kojima su se planirale zajedničke aktivnosti romskog nevladinog sektora, donosile odluke, planirale kampanje, održavale press konferencije i slale poruke vlastima. Također, tu su se održavale edukativne radionice za aktiviste (sticanje vještina, razmjena iskustava i prenos znanja). Snaga centara je upravo u autentično građenom zajedništvu. Iako su dugo bili ignorisani od vlasti, upravo je zajedništvo djelovanja kroz centre bilo ključni faktor da vlasti počnu ozbiljno shvatati romske civilne aktiviste i njihove inicijative i zahtjeve. Iako su centri neformalne organizacije (i takvi će i ostati sve dok sami aktivisti budu smatrali da im to odgovara) njihovi predstavnici su redovni učesnici svih aktivnosti vođenih od strane vlasti. Oni su zaista postali ključna okosnica romskog nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini.

Jačanje romskih kapaciteta

Program "Jačanje kapaciteta romskih udruženja" jeste okosnica Roma programa FOD BiH i predstavlja permanentni proces edukacije i ovladavanja vještinama - usmjeren ka osnovnom cilju: izgradnja i rafiniranje romskoga nevladinog sektora kako bi se osposobio za što kompetentnije uključenje u širi proces izgradnje struktura civilnog društva u BiH.

Dugoročni implementacioni partner u ovome poduhvatu je nevladina organizacija "Budi moj prijatelj". U sadržajno osmišljavanje Programa sve ove godine aktivno su uključena i sama romska udruženja.

Aktivisti iz romskih udruženja koja već godinama participiraju u ovome programu učestvuju u radu različitih romskih reprezentativnih tijela na nivou države: Vijeće Roma BiH, te Savez romskih nevladinih organizacija Republike Srpske – kao krovna tijela civilnog organiziranja; zatim Odbor za romska pitanja pri Vijeću ministara, te organizacije ili tijela međunarodne zajednice u BiH (OSCE). Također, mnogi od njih su učestvovali u radnim tijelima prilikom izrade Akcionih planova Dekade romske inkluziju u BiH (nakon što je i BiH potpisala 2008 godine pristupanje Dekadi).


Program Jačanja kapaciteta romskih udruženja odvija se kroz tri osnovna modusa:

  • radionice, treninzi i seminari
  • podrška konkretnim projektima što ih udruženja predlažu, kreiraju i realiziraju
  • regionalni romski resursni centri

Projekti se dizajniraju i realiziraju uz stalnu asistenciju koju romska udruženja imaju kroz aktivnost organizacije "Budi moj prijatelj". (Ovu podršku mogu imati i pri formulisanju projekata koje ne moraju kandidovati kod FOD BiH, već se može raditi i o drugim potencijalnim donatorima.) Ovi projekti odnose se na postizanje promjena u različitim aspektima života romskih lokalnih zajednica i po svojoj prirodi uključuju interakciju romske i šire zajednice. Ono što je tu poseban kvalitet jeste činjenica da romska udruženja pristupaju široj zajednici sa konkretnim inicijativama/idejama pa i stanovitim resursima za rješavanje određenih problema. Nakon pristupanja BiH Dekadi romske inkluzije, Dekada, odnosno Akcioni planovi daju osnovni referentni okvir (uz od ranije postojeći dokument Strategije za Rome) u osmišljavanju projekata civilnog aktivizma romskih nevladinih organizacija.

Romski program je posebnu pažnju posvećivao i problematici integracije romske djece u školski sistem – gdje je FOD BiH partner bio Centar za obrazovne inicijative "Step By Step".

 

 

Kontakti:

Koordinator programa: Hrvoje Batinić; Tel: +387 (0)33 44 44 88, lok.103; Fax lok: 202;  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net