Fond otvoreno društvo - 2014

Mreža Fondacija otvoreno društvo širom svijeta radi na izgradnji vibrantnih i transparentnih demokratija u kojima su institucije istinski odgovorne svojim građanima. S tim ciljem nastoje se oblikovati javne politike koje počivaju na zaštiti temeljnih prava svakog čovjeka i jamče veću pravičnost političkog, pravnog i ekonomskog sistema.

Strateško opredjeljenje Fonda otvoreno društvo BiH je zalaganje za društvenu pravdu i jednakost, te osnaživanje građanskog društva u kojem će proces odlučivanja na svim institucionalnim nivoima biti otvoreniji.

U tom smislu, rad Fonda otvoreno društvo u periodu 2014. – 2016. godine biće usmjeren na sljedeće:

  • Doprinos efikasnijoj zaštiti od diskriminacije,
  • Zagovaranje kvalitetnog, jednakopravnog obrazovanja za sve, koje će postaviti temelj inkluzivnijeg društva,
  • Jačanje romskog nevladinog sektora i mogućnosti obrazovanja mladih Romkinja i Roma,
  • Zalaganje za transparentniji, odgovorniji i pravedniji sistem zdravstvene zaštite,
  • Zagovaranje pune fiskalne transparentnosti svih nivoa vlasti.

Mnoga istraživanja pokazuju da su bh. građani izloženi različitim oblicima diskriminacije što je jedan od osnovnih razloga za nastavak realizacije Antidiskriminacijskog programa (ADP) koji je započeo 2009. godine.. Aktivnosti programa biće pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije i njihovo zastupanje pred sudovima u BiH, te mapiranje organizacija koje prate slučajeve diskriminacije širom BiH. Ove aktivnosti će pratiti analiza antidiskriminacijskog legislativnog okvira i utvrđivanje preporuka za njegovo unapređenje.

U oblasti obrazovanja Fond otvoren društvo se zalaže da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje se zasniva na principima odgovornosti i jednakopravnosti, kao i poštivanju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti. Imajući to u vidu, u narednom periodu ćemo afirmisati inovativne i održive školske prakse koje unapređuju kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH. Također, kroz aktivnosti u projektu Onlist za školsku praksu Školegijum podsticat će se javna diskusija o obrazovnom sistemu i okupljati sve zainteresirane za promjene u obrazovanju.

Kako je obrazovanje od ključne važnosti za prevazilaženje siromaštva i isključenosti romske zajednica u BiH, Fond otvoreno društvo će nastaviti program stipendiranja učenika romske nacionalnosti. Istovremeno se nastavljaju aktivnosti sa ciljem jačanja romskog nevladinog sektora.

Zdravstveni sistem u BiH karakteriše neujednačen i nepravedan pristup uslugama zdravstvene zaštite. Stoga će se Fond u 2014. godini angažovati na jačanju kapaciteta civilnog sektora koji će se zalagati za transparentniji, odgovorniji i pravedniji sistem zdravstvene zaštite.

Fiskalna transparentnost je jedan od glavnih preduslova uspješnog upravljanja državom. Fond otvoreno društvo će podržati aktivnosti koje će doprinijeti transparentnijoj raspodjeli budžetskih sredstava. Također će se ulagati u projekte koji će proces kreiranja budžeta učiniti razumljivijim i građanima kako bi se mogli aktivno uključiti u javne rasprave.

U sprovođenju svih navedenih aktivnosti, Fondacija će se oslanjati na saradnju sa partnerskim organizacijama:

Također, saradnja će se nastaviti i sa COI Step by Step, Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), Transparency International BH (TI), te Razvojnom agencijom EDA.

Sve aktivnosti će se sprovoditi kroz 5 osnovnih programskih pravaca, a to su: