Fondacije otvoreno društvo

CENTAR ZA OBRAZOVNE INICIJATIVE - STEP by STEP

 

logo coi stepNa inicijativu Instituta otvoreno društvo New York (OSI NY) i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH), 1996. godine je u Bosni i Hercegovini otpočela implementacija reformskog obrazovnog programa za djecu od 0 - 10 godina života i njihove porodice pod nazivom Step by Step. Ovaj program, zasnovan na savremenim pedagoškim i razvojnim teorijama, njeguje i temelji se na principima demokratije, uvažavanju različitosti, pravu svakog djeteta da dobije kvalitetno obrazovanje i aktivnom uključivanju porodica i zajednice u obrazovne procese. Pored naše zemlje, ovaj projekat implementira se u više od milion učionica u 30 zemalja Evrope, Azije i Južne Amerike.

Filozofija odgojnog pristupa Step by Step zasniva se na uvjerenju da je svako dijete jedinstveno i da najbolje uči kada je aktivno uključeno u proces odgoja i obrazovanja. Metodologija usmjerena na dijete stvara uslove i podstiče djecu da aktivno učestvuju u procesu sticanja znanja, istražuju i eksperimentišu. U ovim učionicama djeca se ohrabruju da formiraju sopstveno mišljenje, ideje iznose otvoreno, sarađuju sa drugima uvažavajući međusobne razlike, da razvijaju kritičko mišljenje i rješavanje problema, poznaju i koriste snagu argumenata, postanu odgovorni za sebe i druge i budu zainteresovani za društvo i sposobni da se suoče sa izazovima 21. vijeka. Step by Step je zasnovan i na uvjerenju da su roditelji prvi i najvažniji edukatori djece i da moraju postati aktivni partneri u svim segmentima rada obrazovnih institucija i obrazovanja u cjelini.

U prvoj godini rada Step by Step program implementiran je u sedam vrtića na području tri kantona Federacije BiH dok danas aktivno djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine u preko 60 gradova i manjih mjesta u više od 500 predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. Tokom proteklih osam godina, više od 2000 odgajatelja, nastavnika, direktora, pedagoga, roditelja i drugih profesionalaca učestvovalo je na specijalno dizajniranim programima obuke kako bi stekli potrebno znanje i vještine za primjenu Step by Step metodologije. Kontinurani profesionalni razvoj organizuje se u petnaest (15) centara za obuku i veliki broj mentorskih učionica, a za potrebe nastavnika i drugih profesionalaca publikovano je više od 30 knjiga i priručnika, trening modula kao i slikovnica za djecu na jezicima naroda BiH i romskom jeziku.

U skladu sa strategijom FOD-a BiH o jačanju lokalnih kapaciteta, 2000. godine program Step by Step prerastao je u Centar za obrazovne inicijative Step by Step, nevladinu organizaciju koja okuplja stručnjake, roditelje i druge zainteresovane u snažnu mrežu sa ciljem da inicira, organizuje i implementira različite projekte i aktivnosti kojima se promovišu demokratski principi, partnerstvo sa porodicama i zajednicom i jednako pravo na kvalitetno obrazovanje za svu djecu. Centar realizuje niz projekata u partnerstvu sa drugim međunarodnim i lokalnim organizacijama.

 

Aktivnosti Centra usmjerene su prvenstveno na unaprijeđivanje kvaliteta obrazovanja i kontinuiran profesionalni razvoj svih učesnika odgojno obrazovnog procesa kroz niz aktivnosti kao što su:

  • Obezbjeđivanje visokokvalitetne obuke na različitim nivoima;
  • Pružanje savjetodavnih i konsultantskih usluga kako školama i nastavnicima tako i različitim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama i kreatorima obrazovne politike;
  • Unaprijeđivanje ljudskih i materijalnih resursa kao osnove za dalji, održiv razvoj kroz obuku i certificiranje mentora i trenera, otvaranje trening centara, izradu priručnika i izdavanje profesionalne i literature za djecu;
  • Izrada standarda kvaliteta u partnerstvu sa ministaratvima i pedagoškim zavodima;
  • Aktivno uključivanje u reformske i druge procese koji potpomažu osavremenjivanje odgoja i obrazovanja zasnovanog na principima demokratije, uvažavanja različitosti i nediskriminacije i omogućavanju da svako dijete ima pristup kvalitetnom obrazovanju (uključujući djecu sa posebnim potrebama i pripadnike manjinskih grupa).

 

Za više informacija posjetite: www.coi-stepbystep.ba

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net